Ciljevi

Medikalni onkolozi osnivaju Udruženje, u cilju organizovanog unapređivanja i razvoja medikalne onkologije i kvalifikovanog i merodavnog učešća i delovanja u funkcionisanju i razvoju sistema zdravstvene zaštite u Srbiji.

U skladu sa ovim opštim ciljevima, Udruženje definiše i realizuje svoje programske aktivnosti i planove rada prioritetno usmerava na:

 1. Savremenu i racionalnu primenu medikalnog lečenja onkoloških bolesnika koje podrazumeva primenu citotoksičnih lekova;
 2. Organizovanje kontinuirane edukacije svojih članova u oblasti medikalne onkologije;
 3. Definisanje, uspostavljanje i usavršavanje stavova i principa u dijagnostici i lečenju onkoloških bolesti;
 4. Obezbeđivanje stručno-metodološke osnove za izradu i šire prihvatanje protokolarnih standarda i principa u medikalnoj onkologiji i onkologiji;
 5. Aktivna saradnja u procesu donošenja normativa, zakona i propisa u oblasti medikalne onkologije i onkologije;
 6. Definisanje delatnosti medikalnih onkologa u sistemu zdravstvene zaštite;
 7. Organizovanje istraživačkih aktivnosti na području onkološke zaštite;
 8. Učestvovanje u projektima koji se tiču prevencije, dijagnostike i lečenja malignih bolesti (nacionalni, regionalni i internacionalni: SZO, UNICEF i druge relevantne međunarodne organizacije)
 9. Pomaganje i učestvovanje (u skladu sa opštim zakonskim propisima) u organizovanju i izvođenju stručnog nadzora u oblasti onkološke zaštite stanovništva-posebno u oblasti medikalne onkologije;
 10. Učešće u planiranju kadrova onkološke orijentacije i donošenje normativa iz ove oblasti;
 11. Učešće u donošenju Kodeksa etike medikalnih onkologa i šire zajednice zdravstvenih radnika, kao i briga o poštovanju kodeksa od strane članstva;
 12. Saradnja sa farmaceutskim, humanitarnim i zdravstvenim organizacijama i fondacijama kao i njihovim predstavnicima (domaćim i internacionalnim) na usavršavanju zdravstvene, posebno onkološke zaštite, a posebno sa aspekta medikalne onkologije;
 13. Saradnja sa ministarstvima za zdravlje i obrazovanje i organima ovih ministarstava, zavodima za zdravstveno osiguranje i drugim asocijacijama u institucijama od interesa za rad Udruženja;
 14. Organizovano učešće u rešavanju statusa (stručnog, kadrovskog i ekonomskog) medikalnih onkologa;
 15. Ciljeve utvđene ovim Satutom Udruženje realizuje i učlanjenjem u međunarodne organizacije medikalnih onkologa (npr. European Society of Medical Oncology–ESMO; American Society of Clinical Oncology-ASCO)

Briga o penzionisanim članovima Udruženja.

Predsedništvo

Bojan Zarić
Bojan ZarićPodpredsednik
Ana Cvetanović
Ana CvetanovićPodpredsednik
Davorin Radosavljević
Davorin RadosavljevićPredsednik
Feđa Đorđević
Feđa ĐorđevićSekretar

Članstvo

Za članstvo u UMOS-u neophodno je da se uplati godišnja članarina. Klikom na link nalazi se primer popunjene uplatnice.
NOVI BROJ RAČUNA JE 105-0000002153095-71.

Primer popunjene uplatnice

Statut

Statut UMOS-a

Članovi UMOS-a

Članovi UMOS-a